สมัครตำแหน่ง “นายหน้าเสรี”

1 Step 1
สมัครตำแหน่ง “นายหน้าเสรี”

สัญญานายหน้าเสรี

เงื่อนไขการสมัครนายหน้าเสรี

๑. ฟรีค่าสมัคร ธรรมเนียมแรกเข้า (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

๒.เมื่อผู้สมัครได้รับการพิจารณาและอนุมัติแล้ว บริษัทฯ ผู้ให้สัญญาจะดำเนินการออกกบัตรสมาชิกนายหน้าเสรี โดยมีการระบุโค้ตรหัสประจำตัวนายหน้าเสรีนั้นๆ ให้  พร้อมทั้งส่งมอบบัตรสมาชิกนายหน้าเสรีดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ได้รับการอนุมัตินั้น

นายหน้าเสรี มีหน้าที่

๑. ชี้ช่องเชิญชวนให้ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการซื้อล็อตเตอรี่เข้าตกลงซื้อล็อตเตอรี่ออนไลน์ผ่านระบบบริหารจัดการของบริษัท

๒. ชี้ช่องเชิญชวน ในการจัดหา เจ้าของล็อตเตอรี่ หรือ ผู้ที่ต้องการขายล็อตเตอรี่  นำล็อตเตอรี่ของตนเองหรือของผู้อื่นที่ตนได้รับมอบมา มาสแกนโหลดลงเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการของบริษัท เพื่อเสนอขาย เชิญชวนให้ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการซื้อล็อตเตอรี่เข้าตกลงซื้อล็อตเตอรี่ออนไลน์ผ่านระบบบริหารจัดการของบริษัท

สิทธิ ประโยชน์ และค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ 

๑. บริษัทฯ ผู้ให้สัญญาตกลงว่าจะให้ค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ ได้แก่ ค่านายหน้า  แก่นายหน้าเสรี หากนายหน้าเสรีชี้ช่องเชิญชวนให้ ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการซื้อล็อตเตอรี่ เข้าตกลงซื้อล็อตเตอรี่ออนไลน์ ผ่านระบบบริหารจัดการของบริษัท ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดได้  และ

๒. บริษัทฯ ผู้ให้สัญญาตกลงว่าจะให้ค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ  ได้แก่ ค่านายหน้า  แก่นายหน้าเสรี  หากนายหน้าเสรีชี้ช่องเชิญชวน ในการจัดหาเจ้าของล็อตเตอรี่หรือผู้ที่ต้องการขายล็อตเตอรี่นำล็อตเตอรี่ของตนเองหรือของผู้อื่นที่ตนได้รับมอบ มาสแกนโหลดลงเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อเสนอขายหรือให้ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการซื้อล็อตเตอรี่ เข้าซื้อล็อตเตอรี่ออนไลน์ ผ่านระบบบริหารจัดการของบริษัท

 

วิธีการจ่ายค่าตอบแทน ช่องทาง สถานที่ กำหนดเวลาการชำระค่าตอบแทน

๑. บริษัทฯ ผู้ให้สัญญาตกลงว่าจะจ่ายตอบแทน ค่าบำเหน็จ โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของนายหน้าเสรี ตามบัญชีธนาคารที่บริษัทกำหนด 

๒. บริษัทฯ ผู้ให้สัญญาตกลงว่าจะจ่ายตอบแทน ค่าบำเหน็จ ตามอัตราค่าตอบแทนแต่ละงวดที่บริษัทกำหนด (แต่ทั้งนี้ แต่ละงวดไม่น้อยกว่าใบละ 2 บาท

๓. กำหนดเวลากาชำระค่าตอบแทน บริษัทฯ ผู้ให้สัญญาตกลงว่าจะจ่ายตอบแทน ค่าบำเหน็จ ให้แก่ นายหน้าเสรี  ๓ วันทำการ หลังจากมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที โดยก่อนจะจ่ายชำระค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ บริษัทฯ ผู้ให้สัญญา จะทำการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไว้ทุกคราวที่จ่าย

ระยะเวลาแห่งความสิ้นสุดของนายหน้าเสรี

๑. กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญานายหน้าเสรี  จะสิ้นสุดเมื่อครบกำหนด ๑ ปี  โดยระยะเวลาแห่งการเริ่มต้น และ ระยะเวลาแห่งการสิ้นสุดแห่งนายหน้าเสรี จะปรากฏตามกำหนดเวลาที่บริษัทฯ ผู้ให้สัญญา ระบุที่บัตรสมาชิกนายหน้าเสรีไว้

หมายเหตุ...

               บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่ม เติม ลดลง ตัดทอน ค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จนายหน้าเสรี

              โดยค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จนายหน้าเสรีแต่ละงวดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับต้นทุนค่าบริหารจัดการระบบแต่ละงวดของบริษัท และการกำหนดข้างต้นนั้นถือว่าเป็นสิทธิเด็ดขาดของบริษัทฯ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่ม เติม ลดลง ตัดทอน ค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จนายหน้าเสรี โดยนายหน้าเสรี ไม่มีสิทธิโต้แย้งทักท้วง ทวงติง หรือเรียกร้องแต่อย่างใด


กดแชร์เว็บเพจ “ล็อตเตอรี่ไบร์ท (หากไม่กดแชร์) จะไม่สามารถส่งข้อมูลได้)


คุณแชร์เพจแล้วหรือยังหากยังไม่แชร์ โปรดแชร์ และแคปหน้าจอ เพื่อส่งให้ตรวจสอบ

กดแชร์เว็บเพจ “ล็อตเตอรี่ไบร์ท (หากไม่กดแชร์) จะไม่สามารถส่งข้อมูลได้)


keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right